Elektrotehnički fakultet u Beogradu u školskoj 2013/14. organizovaće program stručnog usavršavanja

„Vizuelno predstavljanje nekih matematičkih sadržaja pomoću računara”

(matematika, br. 290, u trajanju od 16 sati)

namenjen profesorima matematika gimnazija, srednjih stručnih škola, osnovnih škola. Program stručnog usavršavanja se realizuje vikendom u regionalnim centrima za stručno usavršavanje kao i prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.


Autori programa

dr Branko Malešević, vanr. prof. (koordinator)
dr Bratislav Iričanin, doc.
dr Nenad Cakić, vanr. prof.
mr Bojana Mihailović, asist.

Katedra za primenjenu matematiku
http://matematika.etf.rs/
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Bulevar kralja Aleksandra 73

Program stalnog stručnog usavršavanja iz matematike

"Vizuelno predstaljanje nekih matematičkih sadržaja pomoću računara"

realizuju članovi Katedre za primenjenu matematiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu:

U programu stručnog usavršavanja razmatra se spisak tema matematike srednjih i osnovnih škola, i načini predavanja kako na klasičan način, tako i uz upotrebu savremenih računarskih alata u matematici i interneta.

Veći broj realizatora ovog programa već 12 godina su učesnici projekta Pripremna nastava iz matematike za upis na tehničke fakultete koji se realizuje na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, ali i širom Srbije, i poseduju bogat radni materijal predviđen za realizaciju ovog programa. Računarski elementi ovog programa već 8 godina sastavni su deo Praktikuma iz Računarskih alata u matematici koji se drži na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Naše je duboko uverenje da će ovaj program stručnog usavršavanja omogućiti profesorima matematike gimnazija, srednjih stručnih i osnovnih škola da na savremen i atraktivan motivišući način predaju školsko gradivo matematike i time omoguće učenicima da uspešnije i lakše prate matematičke sadržaje.U okviru realizacije predloženog programa stručnog usavršavanja predviđena su plenarna predavanja na kojima bi bile izložene odgovarajuće teme matematike za osnovnu i srednju školu, sagledive i pomoću savremenih računarskih alata u matematici. Posle plenarnih predavanja planirane su radionice u kojima bi se profesori obučili za korišćenje programa GeoGebra i drugih besplatnih alata radi razrade određenih tematskih jedinica Matematike od petog do osmog razreda osnovne škole i matematike od prvog do četvrtog razreda gimnazije i srednjih stručnih škola.

U okviru obuke za rad sa programom GeoGebra bili bi izloženi postupci formiranja internet stranice. Nastavnicima i profesorima bili bi prezentovana edukativna upotreba nekih internet sajtova poput sajta Wolfram|Alpha. Radionica za osnovno korišćenje programa GeoGebra namenjena je slušaocima koji nisu koristili program GeoGebra ili su ga koristili u manjom meri (na osnovu pažljivo izabranih tematskih zadataka, uz potpuno asistiranje realizatora seminara, korak po korak, ovladavanje korišćenjem programa GeoGebra). Za napredne učesnike programa ili učesnike koji su prošli osnovno korišćenje programa GeoGebra u radionici bi se izložili elementi simboličke algebre, napredni postupci formiranja internet stranice sa GeoGebra apletima uz korišćenje JavaScript i HTML jezika.

Planirana satnica:

Uvodno predavanje će biti održano u zgradi Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u učionici 61, a nakon toga će se predavanja vršiti u prostorijama Računskog centra Elektrotehničkog fakulteta.

Subota 23.11.2013.

10:00 - 10:45   Matematika pomoću računara
10:50 - 11:35   Wolfram|alpha sajt u nastavi matematike
_____________________________________________________________________
       mala pauza
_____________________________________________________________________
11:45 - 13:00   Uvod u GeoGebru
_____________________________________________________________________
       pauza
_____________________________________________________________________
13:40 - 15:25   Apleti za racionalne i kompleksne brojeve
       Apleti za racionalne i kompleksne brojeve - korak po korak (radionica)
_____________________________________________________________________
       mala pauza
_____________________________________________________________________
15:30 - 17:00   Apleti za linearne i kvadratne funkcije
       Apleti za linearne i kvadratne funkcije - korak po korak (radionica)


Nedelja 24.11.2013.

10:00 - 10:30   Video lekcije i GeoGebra resursi na internetu
10:30 - 11:30   Apleti za geometriju u osnovnim i srednjim školama
       Apleti za geometriju u osnovnim i srednjim školama -
       korak po korak (radionica)

_____________________________________________________________________
       mala pauza
_____________________________________________________________________
11:40 - 13:00   Apleti za trigonometrijske funkcije
      Apleti za trigonometrijske funkcije - korak po korak (radionica)
_____________________________________________________________________
       pauza
_____________________________________________________________________
13:40 - 15:10   CAS kompjuter algebra sistem moduo GeoGebre
_____________________________________________________________________
       mala pauza
_____________________________________________________________________
15:15 - 17:00   Formiranje HTML stranice uz upotrebu GeoGebre
      Formiranje HTML stranice uz upotrebu GeoGebre -
      korak po korak (radionica)


U školskoj 2013/14. seminari „Vizuelno predstavljanje nekih matematičkih sadržaja pomoću računara” održavaće se u regionalnim centrima počev od druge polovine septembra meseca 2013. Mole se zainteresovani učesnici da kontaktiraju lokalni regionalni centar za stučno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju.

Prvi termin seminara „Vizuelno predstavljanje nekih matematičkih sadržaja pomoću računara” na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu je 23/24. novembar 2013. Mole se zainteresovani učesnici da kontaktiraju Bojana Banjca na 064/6356346, ili putem maila: bojan.b.mail@gmail.com
Kontakt:

dipl. ing. Bojan Banjac 064/6356346, mail: bojan.b.mail@gmail.com
dr Branko Malešević 064/1252478, 011/3370090, mail: malesevic@etf.rs

vizuelizacija@etf.rs
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Bulevar kralja Aleksandra 73

Seminar će se u slučaju zainteresovanosti profesora održati u Centrima za stručno usavršavanje ili u Regionalnim centrima (http://www.mreza.edu.rs/) prema cenama i uslovima koje određuju centri.

Cena programa koji se održava u računskom centru Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu iznosi 5000 dinara. U cenu je uračunat PDV. U slučaju većeg broja učesnika iz jedne škole moguće se dogovoriti oko niže cene.

Posle prijave i dobijenog predračuna treba izvršiti uplatu sa sledećim podacima:

Ime i prezime, odnosno naziv škole uplatioca
Svrha uplate: Uplata za program stručnog usavršavanja
„Vizuelno predstavljanje nekih matematičkih sadržaja pomoću računara” (program 290, matematika)
Primalac: Elektrotehnički fakultet, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd.
Žiro račun: 840-1438666-48
Poziv na broj: 11460
U toku školske 2012/13. održani su seminari:

15/16. 12. 2012. ETF Beograd
14/15. 01. 2013. CSU Leskovac
23/24. 02. 2013. OŠ “Prva vojvođanska brigada” Novi Sad
13/14. 04. 2013. CSU Kruševac
20/27. 04. 2013. RC Smederevo

Obaveštenja o odobravanju programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2012/2013. i 2013/2014. godinu:

Vizuelno predstavljanje nekih matematičkih sadržaja pomoću računara
http://vizuelizacija.etf.rs/

Neki pravci unapređenja srednjoškolske nastave matematike na osnovu analize iskustva tehničkih fakulteta
http://matedukacija.etf.rs/

Program je odobrio Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Program je predložen u "Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja":